maskmask

Przeglądy okresowe budynków

Zgodnie z prawem budowlanym właściciel każdego budynku, który został oddany do użytku, zobligowany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych. Ich częstotliwość jest uzależniona od wielkości powierzchni danego obiektu i musi być zrealizowana raz na pół roku lub raz na rok, ponadto co 5 lat każdy budynek musi być poddany szczegółowej kontroli. Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektu, trwałość i stabilność jego konstrukcji, mając na względzie pozbawione zagrożeń środowisko pracy ludzi i urządzeń firma PMB Budownictwo zapewnia profesjonalne przeglądy okresowe budynków – roczne i pięcioletnie.

Kontrola okresowa dokonywana raz  na pół roku lub raz na rok

Zakres przeprowadzanej kontroli obejmuje:

  • stan techniczny elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych, wentylacyjnych).

Kontrola okresowa wykonywana raz na 5 lat

Zakres przeprowadzanej kontroli obiektu budowlanego obejmuje:

  • sprawdzenie jego stanu technicznego i przydatności do użytkowania, estetyki oraz otoczenia.
  • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  • sprawdzenie stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej elementów budynku, oraz wszystkie pozostałe elementy budynku
  • kontrola elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla:bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku.

Kontrola okresowa obiektów wielkopowierzchniowych dwa razy w roku (tzw. kontrole półroczne)

  • wykonywana w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m²

Dzięki przeprowadzonym przez firmę PMB Budownictwo przeglądom uzyskają Państwo rzetelną wiedzę na temat faktycznego stanu budynku. Gwarantujemy przeprowadzenie kompleksowych ekspertyz technicznych oraz na ich podstawie sporządzenie pełno- branżowej dokumentacji, na podstawie której będzie można wykonać wszelkie ewentualne prace naprawcze.