maskmask

Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie

Firma PMB Budownictwo oferuje Państwu, kompleksową obsługę inwestycji budowlanych również w zakresie uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Pozwolenie na użytkowanie budynku jest wymagane w przypadku przystąpienia do użytkowania nowego obiektu budowlanego użyteczności publicznej lub budynków wielorodzinnych. Obowiązek ten obejmuje również przypadek przystąpienia do użytkowania inwestycji przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Jakie dokumenty należy przygotować aby proces uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebiegł szybko i sprawnie?

Przede wszystkim do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor zobligowany jest dołączyć:

  • oryginał dziennika budowy;
  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
      1) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania z drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; oświadczenie
      2) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
  • protokoły badań i sprawdzeń;
  • dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
  • potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
  • oświadczenia o braku sprzeciwu Państwowej Straży Pożarnej i Inspekcji Sanitarnej

Doradcy z firmy PMB Budownictwo zapewnią Państwu wszelką pomoc w kompletowaniu dokumentów a także fachowy konsulting w tym zakresie.

Firma PMB Budownictwo z przyjemnością wyręczy Państwa w tym żmudnym i niełatwym procesie administracyjnym wymagającym kompilacji wiedzy inżynierskiej i znajomości wielu przepisów i procedur.